Artikel 1. Algemene informatie

My Art Network (hierna afgekort MAN in de vermeldingen), is de handelsbenaming voor de eenmanszaak die beheerd wordt door Alain Seghers, op het adres van Frans Van Cauwelaertlaan 73 te 9100 Sint-Niklaas en is bij de Kruispuntbank van ondernemingen gekend onder nummer 0680.426.492.  Facturatie wordt uitgevoerd met vrijstelling van BTW voor kleine ondernemingen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door MAN ten aanzien van zijn klanten. De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.
In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door MAN . Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Artikel 3. Voorwerp van de dienstverlening

MAN is expert op vlak van ICT adviesverlening, ICT-bijstand, ICT-opleiding en doorverkoop van IT-producten.
Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van MAN bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden.

Artikel 4. Verbintenissen van My Art Network (MAN)

§1. De verbintenissen van MAN zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door MAN. 

MAN verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. MAN is geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de klant, aan derden of overmacht.

§2. MAN neemt passende organisatorische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat belangenconflicten inzake adviesverlening tussen zijn klanten onderling, de belangen van deze laatsten zouden schaden.
De klant dient MAN op de hoogte te brengen van elke informatie in haar bezit waaruit zou blijken dat MAN zich in een conflictsituatie kan bevinden.  Concreet dient de adviesvragende klant duidelijk te melden vóór aanvang van de adviesverlening door MAN, voor welke organisatie de dienstverlening door MAN zal uitgevoerd worden. Dienvolgens, behoudt MAN zich om deontologische redenen het recht voor om een opdracht te weigeren indien belangenconflicten zich kunnen voordoen welke de belangen van zijn klanten zou kunnen schaden.

Artikel 5. Medewerking van de klant

MAN doet er alles aan om aan zijn klanten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen MAN en klant is daarbij zeer belangrijk.
De klant dient ongevraagd en onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens., informatie en stukken. Indien de klant zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het MAN vrij om voor de klant geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. MAN is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.tot op de datum van volledige betaling evenals (B) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen met een minimum van 30 EUR, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.
Tevens heeft MAN in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken klant te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen. MAN is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de klant.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

§1. De klant verstrekt aan MAN, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van MAN, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. MAN is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant.

§2. Een eventuele aansprakelijkheid in hoofde van MAN, zowel contractueel als buitencontractueel, wordt altijd beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 1.500 per schadegeval.

§3. MAN kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de klant of door derden.

§4. Niettegenstaande MAN redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de klant tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. MAN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van MAN .

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de klant niet toegestaan om de door MAN gemaakte adviezen, nota’s, opinies, contracten, documenten, slides en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken.

Artikel 8. Vergoeding – Klachten – Betaling

§1. MAN rekent haar dienstverlening aan volgens uurtarieven of andere methoden, dewelke in overeenkomst met de klant zijn bepaald. Het tarief wordt mede vastgelegd op basis van de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak.

§2. MAN kan aan de klant voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden om één of meerdere voorschotten verzoeken. Na afhandeling van en opdracht zal de klant een eindafrekening ontvangen waarbij de betaalde voorschotten op het totale bedrag in mindering worden gebracht.

§3. Indien de klant niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na de datum van de factuur schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

§4. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen contant betaalbaar en  zonder korting.
Indien een factuur niet betaald wordt tegen de vervaldag van de factuur, heeft MAN – zonder de klant voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen – van rechtswege (A) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 1,5% per maand aan te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (B) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen met een minimum van 30 EUR, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.
Tevens heeft MAN in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken klant te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen. MAN is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de klant.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

§1. De klant verstrekt aan MAN, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van MAN, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. MAN is niet aansprakelijk voor schade die zou  voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant.

§2. Een eventuele aansprakelijkheid in hoofde van MAN, zowel contractueel als buitencontractueel, wordt altijd beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 1.500 per schadegeval.

§3. MAN kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de klant of door derden.

§4. Niettegenstaande MAN redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de  verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de klant tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. MAN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van MAN .

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de klant niet toegestaan om de door MAN gemaakte adviezen, nota’s, opinies, contracten, documenten, slides en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan MAN toegekende opdracht.

Artikel 11. Wijziging

MAN behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
De recentste versie van de algemene voorwaarden is van kracht zoals terug te vinden op de websitepagina https://myart.network/voorwaarden .

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

§1. Alle overeenkomsten tussen MAN en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

§2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

§3. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen MAN en de klant.